Premios / Awards

PREMIO GRACIAS A KONA

PREMIO GRACIAS A BLUEBBIE


AWARD THANKS TO MACE
Cosplay bloggies award

PREMIO GRACIAS A TIFA